پلان طبقات

واحد خود را انتخاب کنید

برای مشاهده جزئیات بیشتر از طبقات مجتمع بر روی طبقه مورد نظر کلیک کنید
طبقه +3
 • تعداد واحد تجاری 45
 • مساحت طبقه 1158
طبقه +2
 • تعداد واحد تجاری 56
 • مساحت طبقه 1158
طبقه +1
 • تعداد واحد تجاری 56
 • مساحت طبقه 1158
طبقه همکف
 • تعداد واحد تجاری 44
 • مساحت طبقه 1158
طبقه -1
 • تعداد واحد تجاری 36
 • تعداد واحد انباری 4
 • مساحت طبقه 1158
طبقه -2
 • تعداد واحد انباری 35
 • مساحت طبقه 1158
طبقه -3
 • تعداد واحد انباری 10
 • تعداد واحد پارکینگ 22
 • مساحت طبقه 1158
طبقه -4
 • تعداد واحد انباری 9
 • تعداد واحد پارکینگ 26
 • مساحت طبقه 1158
طبقه -5
 • تعداد واحد انباری 5
 • تعداد واحد پارکینگ 32
 • مساحت طبقه 1158